Sunday, May 30, 2010

Nota Buat PM - 2

Kenyataan YAB Dato Seri bahawa Model Baru Ekonomi masih belum dimuktamadkan sewaktu merasmikan Maljis Penutup Kongres Ekonomi Bumiputra anjuran Majlis Perunding Melayu (MPM) di Pusat Dagangan Dunia Putra pada 29 Mei 2010 saya rasa melegakan banyak pihak terutama sekali diri saya sendiri.
Ini kerana menurut pendapat saya, sebuah gagasan yang begitu besar wajar memberikan peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dari segenap peringkat dan lapisan untuk berpartisipasi atau terlibat secara bebas dalam proses untuk memformulasikan dasar-dasar yang akan mempengaruhi kesejahteraan mereka.
Adalah mustahil sebuah model baru ekonomi atau apa sahaja gagasan yang diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak akan dapat diwujudkan tanpa memberikan ruang dan juga kekuatan kepada mereka yang menderita dan merasa tertindas akibat jurang perbezaan kelas dan gaya hidup masa kini untuk mempengaruhi dasar-dasar yang bakal dilaksanakan.
Sesuatu gagasan itu tidak akan berjaya dan dapat mencapai sasarannya selama tidak berlakunya suatu atmosfera atau iklim politik yang sihat yang berdasarkan kepada prinsip kemerdekaan dari rasa takut dan upaya untuk menampung partisipasi rakyat maka dikhuatiri gagasan tersebut akan hanya menjadi hiasan dan skema politik semata-mata.
Ini kerana untuk melaksanakan suatu proses transformasi sosio-ekonomi yang adil dan mensejahterakan dalam sesebuah negara, sebuah orde politik yang sihat perlu wujud dan terbangun. Dan ini seharusnya menjadi keutamaan kepada pemerintah dan semua pihak yang terlibat sekiranya berhasrat untuk melaksanakan proses transformasi sosio-ekonomi dalm sesebuah negara.
Realitinya di Malaysia pada hari ini, kita telah memiliki atmosfera atau iklim yang sesuai yang memungkinkan sebuah orde politik yang sehat dan sesuai dengan semangat Islam dapat ditegakkan dan dibangunkan. Apa yang diperlukan hanyalah iltizam dari pihak pemerintah untuk memastikan keadaan itu wujud dan berlaku dinegara ini.
Akan sangat mengecewakan sekiranya dalam sebuah Negara yang majoriti rakyatnya menganuti ajaran agama Islam dan meyakini bahawa Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh tetapi tidak mengunakan kaedah dan strategi serta tidak menerapkan nilai-nilai yang sebagaimana telah digariskan dan diajar dalam Islam untuk membangunkan negaranya.
Islam memiliki kriteria yang cermat bagi sebuah pemerintahan yang baik. Kriteria pertama adalah bahawa pemerintah itu bertanggung-jawab kepada Allah, Tuhan yang memiliki hak untuk menetapkan garis-garis besar perilaku manusia. Ini membawa maksud bahawa otoriti pemerintah itu terbatas dan tidak mutlak. Ini menuntut agar pemerintah berpegang teguh kepada syariat dan menjalankan tugasnya dengan jujur bagi mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya dengan tindakan yang perlu dan sesuai termasuk menggunakan sumber-sumber daya yang efisien dan merata.
Kriteria yang kedua adalah bahawa pemerintah itu harus bertanggung-jawab kepada rakyat. Ini kerana pemerintahan adalah suatu amanah—suatu amanah dari Allah dan juga dari rakyat—yang telah dipertanggung-jawabkan kepada mereka yang mampu untuk memikulnya. Pemerintah harus bertanggung-jawab kepada rakyat dalam merealisasikan aspirasinya sesuai dengan persyaratan amanat. Pemerintah tidak akan berjaya memenuhi peranannya kecuali mereka bersikap terbuka kepada saran dan kritik rakyatnya.
Kriteria yang ketiga pula adalah wujudnya sebuah atmosfera atau iklim musyawarah sebagaimana yang dituntut dalam Islam. Islam mewajuibkan pemerintah untuk menangani urusan kolektif umat dengan proses konsultasi yang saling menguntungkan. Kerana itu, konsultasi dengan semua pihak dalam masalah-masalah tersebut tidak diserahkan kepada kehendak penguasa sahaja. Ini merupakan prinsip hidup secara kolektif dalam Islam yang mapan dan ditekankan olih para ulamak sehingga ke hari ini.
Apa yang sebenarnya dituntut disini adalah suatu badan atau lembaga otonomi yang membahas semua isu yang berkaitan secara bebas dan tanpa rasa takut dalam kerangka syariat, dan satu implementasi yang jujur olih para eksekutif terhadap semua dasar yang telah diputuskan. Bukan sekadar satu bentuk yang bersifat kosmetik yang hanya berfungsi sebagai ‘rubber stamp’ kepada keputusan para penguasa.
Dan kriteria keempat kepada sebuah orde politik yang sihat adalah persamaan hak semua individu dihadapan undang-undang dan berlakunya keadilan yang merata seperti yang dituntut olih Al-Quran. Hukum harus ditegakkan dan diterapkan secara merata kepada semua pihak tanpa memperdulikan status, kekayaan atau posisi seseorang dalam hiraki social atau pemerintahan. Segala bentuk penyimpangan dari kaedah ini akan menyebabkan berlakunya ketidak-adilan dan eksploitasi (zalim).
Kriteria-kriteria ini sekiranya dapat dipenuhi akan berupaya membentuk sebuah orde politik yang sihat dan kuat. Hanya dengan kekuatan inilah sesuatu proses transformasi sosio- ekonomi itu dapat diandalkan keberhasilan dan kejayaannya.
Kesedaran inilah yang perlu diterapkan dan wujud dikalangan mereka-mereka yang sedang memegang tampuk kekuasaan dan pemerintahan serta pihak-pihak yang berada disekeliling mereka. Semoga dengan wujudnya sebuah orde politik yang sihat akan dapat menjamin kejayaan proses transformasi sosio-ekonomi yang ingin dilaksanakan.

Monday, May 24, 2010

Nota Buat PM

Nota Buat PM

Nota ini saya tujukan khas buat YAB Perdana Menteri Malaysia yang dikasihi serta para pembaca budiman yang sedang tercari-cari jawapan kepada masalah ekonomi yang sedang melanda dunia pada hari ini.
YAB Dato Seri,
Saya Mohd Ramalan Yunus, Pengerusi World Islamic Charmber of Commerce (sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang dibentuk khusus untuk menjadi regulator dan promoter kepada sistem ekonomi dan kewangan Islam) merasa terpanggil untuk memberi reaksi terhadap saranan YAB Dato’ Seri dalam ucaptama Dato Seri di Persidangan Forum Ekonomi Islam Dunia (WIEF) di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada hari Rabu 19 Mei 2010.
Merujuk kepada ucaptama tersebut, Dato Seri telah menyarankan bahawa Negara-negara Islam perlu mewujudkan satu model baru ekonomi bagi memenuhi keperluan umat Islam sedunia dan meneruskan peranan untuk terus membangunkan, mengembangkan dan mempromosi sistem perbankan Islam keseluruh dunia kerana ia merupakan teras kepada masa depan Negara-negara Islam.
Bagi pihak WICC, kami mengalu-alukan dan menyokong penuh saranan tersebut. Ini kerana kami merasakan bahawa saranan tersebut dilontarkan tepat pada masa yang sesuai. Disaat dunia sedang tercari-cari satu formula atau pun alternatif baru kepada sistem ekonomi yang sedia ada. Sebagaimana yang telah diketahui umum, sistem kapitalis yang dianuti sekarang telah terbukti gagal dalam membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada dunia. Sistem tersebut telah gagal dari semua dimensi. Baik dari segi kewangan, sosial mahu pun alam sekitar.
Kalau kita melihat dan menilai semula pengalaman Jepun yang lebih dahulu dilanda krisis kewangan yang hampir serupa dengan apa yang sedang dilalui di Amerika dan Eropah sejak tahun 1989 sehingga kini (sudah 20 tahun) masih belum pulih sepenuhnya. Sedangkan sewaktu Jepun melalui krisis tersebut, Amerika dan Eropah sedang berada dikemuncak kemakmuran ekonomi mereka. Diwaktu, dimana Amerika dan Eropah masih mampu menghulurkan bantuan dan menyediakan pasaran yang besar buat Jepun. Bayangkan apakah yang bakal terjadi sedangkan kini Amerika dan Eropah sendiri yang sedang melalui krisis yang sama. Apakah dunia mampu pulih dalam tempoh 100 tahun akan datang ?
Inilah persoalan besar yang menghantui semua pemimpin-pemimpin Negara, dan semua pakar-pakar ekonomi dan kewangan dunia.
Menurut pendapat kami, dunia sendiri secara keseluruhannya memerlukan satu model baru ekonomi yang benar-benar mampu membawa kesejahteraan kepada seluruh warganya bukan sekadar memenuhi keperluan umat Islam walaupun kita sedar bahawa umat Islamlah yang sebenarnya lebih memerlukan mekanisma baru tersebut bagi memenuhi tuntutan fardhu kifayah.
WICC merasakan bahawa model baru ekonomi yang ingin dibentuk haruslah berlandaskan kepada syariah dan kehendak Islam dan secara menyeluruh. Baik dari segi matlamat, falsafah, prinsip dan perlaksanaannya. Dalam usaha kearah membentuk model baru ini, ada beberapa isu pokok yang perlu dititik beratkan. Isu seperti pembentukkan satu system kewangan baru yang benar-benar bebas riba haruslah menjadi keutamaan. Sistem kewangan tersebut bukan hanya bebas riba malah ianya juga harus mendokong matlamat, falsafah dan prinsip-prinsipnya serta berkeupayaan untuk menterjemahkannya secara praktik bagi mempastikan kejayaannya.
Sistem kewangan yang menyeluruh dan bebas riba yang benar-benar mematuhi dan memenuhi lunas-lunas kehendak syariah Islam hendaklah dibentuk sebagai langkah pertama dalam pembentukkan model baru ekonomi alternatif. Ianya bukan sekadar membangun dan mengembangkan sistem perbankan Islam sebagaimana yang berlaku pada pada waktu ini. Ini kerana system perbankan Islam yang sedia ada dan produk-produk yang telah dibangunkan masih jauh dari memenuhi kehendak syariah. Apatah lagi untuk mencapai matlamatnya.
Untuk mencapai matlamat yang berbeza, model dan system yang ingin dibangunkan juga harus menggunakan orientasi dan kaedah yang berbeza. Apa yang berlaku sekarang, orientasi dan kaedahnya tetap sama cuma jenamanya yang berbeza. Sudah pasti ianya tidak akan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kekeliruan ini sekiranya tidak ditangani dengan baik dan diselesaikan dengan bijaksana, ianya akan mengundang masalah dan bencana yang lebih besar lagi dimasa akan datang.
Riba, sebagaimana yang diterangkan dalam Islam, adalah merupakan punca utama kepada segala kebobrokkan dan kebejatan yang berlaku dalam sistem ekonomi dan kewangan pada masa kini. Persoalan mengenai riba ini, ianya bukan hanya diharamkan didalam Islam malahan juga oleh agama Kristian dan Yahudi. Jadi sudah sewajarnya ianya tidak harus dibenarkan penggunaannya dalam sistem ekonomi dan kewangan model baru yang ingin dibentuk.
Penggunaan matawang tunggal juga perlu diberi perhatian yang khusus. Ini kerana penggunaan multi currency atau matawang pelbagai hanya mengundang lebih banyak masalah dan krisis. Ianya juga dapat mengelakkan berlakunya perdagangan matawang yang menyebabkan berlakunya susut nilai akibat aktiviti penawaran dan permintaan di pasaran.
Pendidikan juga harus seiring dengan pembentukkan model baru tersebut. Pemupukan kesedaran dan kefahaman disemua peringkat adalah amat penting. Ini kerana pada akhirnya merekalah yang akan menjadi pengguna dan penerima kepada model dan sistem tersebut. Mereka harus yakin dan menjadi penganut kepada sistem tersebut bukan sekadar menjadi pengikut.
Untuk makluman Dato Seri, langkah awal kearah pembentukkan model ekonomi dan kewangan baru telah pun dimulai dengan tertubuhnya Dewan Perdagangan Islam Dunia (WICC) dan Baitul-Mal Dunia (WBI) pada pertengahan tahun 2009. Walaupun kwujudannya masih belum disedari dan dirasai oleh banyak pihak namun yang lebih penting disini adalah usaha dan komitmen kearah merealisasikan impian dan cita-cita untuk membangunkan sebuah sistem yang mampu mensejahterakan warga dunia sudah pun bermula.
Benar, sebagaimana kata Dato Seri, OIC harus memainkan peranan yang besar dalam usaha ini. OIC juga harus menyokong dan mendokong penuh usaha-usaha seperti ini. Malahan sebenarnya bukan sekadar OIC tapi seluruh organisasi, institusi dan segenap lapisan masyarakat tanpa mengira agama, bangsa dan Negara harus melibatkan diri dalam usaha tersebut. Ini kerana masalah-masalah yang sedang dihadapi kini bukan hanya masalah umat Islam bahkan masalah seluruh warga dunia.
WICC ditubuhkan sebagai sebuah badan dunia yang diharapkan akan dapat diiktiraf dan dapat berperanan sebagai hisbah atau pun regulator dalam sistem ekonomi dan pasaran Islam. Inilah objektif utama penubuhannya. Ini kerana Islam menolak konsep pasaran bebas atau pun ‘un-regulated market’. Ini bagi memastikan tidak berlakunya monopoli dan manipulasi dalam pasaran. Serta ianya juga dapat mengurangkan berlakunya ekploitasi yang keterlaluan dalam pasaran.
WICC juga dimasa akan datang diharap dapat mewujudksn sebuah institusi yang dapat dijadikan platfom oleh para pengguna dan pemain dipasaran untuk mencari dan mendapatkan keadilan sekiranya berlaku perselisihan dan pertikaian dalam menjalankan aktiviti urusniaga dipasaran.
Manakala Baitul-Mal Dunia (WBI) pula akan perperanan sebagai pusat perbendaharaan, pusat pembikinan dasar dan menjadi pengawas kepada sistem kewangan dan matawang tunggal yang akan digunakan dalam pasaran Islam. Ianya juga akan menjadi platform tunggal dalam sistem kewangan Islam.
Dengan adanya Baitul-Mal Dunia, maka sebuah sistem kewangan yang terangkum akan dapat diwujudkan. Maka akan terwujudlah sebuah sistem kewangan yang mempunyai satu matlamat, satu dasar dan seragam dari segi peraturan dan pelaksanaannya. Ini mampu menjadikan sistem kewangan tersebut lebih terkawal, efektif dan efisien.
Dengan tertubuhnya dua institusi tersebut pada waktu ini, langkah-langkah awal untuk mewujudkan sebuah model baru ekonomi dan kewangan akan dapat dilaksanakan.
Harapan kami, kami ingin menawarkan diri untuk terlibat sama dalam membantu usaha Dato Seri kearah merealisasikan pembentukkan satu model baru ekonomi bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

‘ Teruskan Perjuangan Dato Seri ! ‘

Sunday, May 2, 2010

PDRM OH ! PDRM

PDRM OH ! PDRM


Apa yang boleh kita katakan mengenai kejadian yang menimpa adik Aminulrashid Amzah. Seorang kanak-kanak yang baru meningkat remaja berusia 15 tahun telah ditembak mati oleh polis di seksyen 11, shah alam pada pagi Isnin 26 April 2010. Tragis dan memilukan ! Itu saja. Satu kejadian yang disifatkan sebagai satu kesalahan trafik oleh seorang remaja berakhir dengan kejadian tembakkan dari pihak polis dan telah menjadi penyebab kepada kematiannya.

Apa yang menarik, belum pun sempat penyiasatan dibuat secara terperinci dan menyeluruh, Datuk Khalid, Ketua Polis Selangor dalam kenyataannya kepada pihak media menyatakan bahawa remaja tersebut disyaki ahli kumpulan penyamun dan pihak polis telah menemui senjata berupa parang didalam kereta tersebut.

Menyedari bahawa kejadian tersebut melibatkan seorang kanak-kanak remaja yang masih bersekolah dan menjangkakan bahawa isu tersebut akan menarik perhatian ramai, Kementerian Dalam Negeri telah bertindak pantas melalui Menterinya YB Dato Seri Hishamuddin Tun Hussein dengan mengumumkan akan menubuhkan sebuah panel khas yang akan diterajui oleh Timbalan Menterinya iaitu Datuk Wira Abu Seman Yusop untuk memantau penyiasatan kes tersebut agar ianya dijalankan secara adil dan telus.

Juga kehadiran Dato Seri Noh Omar selaku wakil badan Perhubungan UMNO Selangor dan wakil kabinet Dato Seri Najib Tun Rajib kerumah keluarga mangsa nyata berjaya menjadi penawar kesedihan keluarga tersebut dan melegakan banyak pihak.

Syabas kepada kerajaan pimpinan Dato Seri Najib Tun Razak. Rakyat benar-benar telah didahulukan. Banyak pihak yang merasa gembira dengan perkembangan tersebut.

Ironinya, perkembangan ini dilihat tidak mengembirakan kepimpinan di PDRM. Sekali lagi Datuk Khalid tampil kepada media untuk memberi peringatan kepada semua pihak khususnya ahli-ahli politik agar tidak mensensasikan kejadian tersebut dan mempolitikkan isu tersebut.

Kenapa Datuk Khalid melatah ? Bukankah itu yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang politik. Membela rakyat. Memperjuangkan nasib rakyat agar mereka mendapat pembelaan dan keadilan yang sewajarnya. Kalau tindakan-tindakan tersebut dianggap salah lalu apakah sebenarnya tugas dan peranan orang-orang politik ?

Lebih mengeruhkan lagi keaadaan adalah kenyataan Ketua polis Negara, Tan Sri Musa Hassan yang dilihat seperti mengugut rakyat bila beliau mengatakan akan memanggil kesemua anggota-anggotanya dari menjalankan tugas sekiranya rakyat mampu melindungi diri mereka sendiri.

Menghairankan ! Kenapa sampai begitu sekali kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan. Tidak ada kah cara yang lebih diplomasi, perkataan-perkataan yang lebih manis dan sikap yang lebih berhemah yang mampu memperlihatkan karisma dan kematangan dalam menanggani sesuatu krisis. Kenapa memilih untuk bersikap angkuh dan bongkak dalam mendepani situasi-situasi seperti ini ? Jadi sekarang siapakah yang sebenarnya yang membuatkan isu ini menjadi semakin sensasi ?

Sebagai sebuah agensi penguatkuasa undang-undang yang berurusan langsung dengan masyarakat seharusnya PDRM lebih peka dengan kehendak dan suara hati rakyat. Alangkah malangnya nasib rakyat di negara ini sekiranya PDRM tidak mampu dan tidak berupaya untuk mendengar suara hati mereka.

Untuk makluman kepimpinan di PDRM, rakyat sebenarnya hanya ingin merasa selamat hidup didalam Negara ini. Dan kepada mereka-mereka yang melakukan kesalahan dan jenayah adililah mereka dan hukumlah mereka dengan cara yang wajar dan setimpal dengan kesalahan dan jenayah yang dilakukan oleh mereka. Jangan sampai ada yang teraniaya dan dizalimi dalam proses tersebut.

Besar sangatkah permintaan mereka ? Sehingga ada waktu-waktunya mereka diperlakukan sepeti orang yang tidak bermaruah, tidak berpelajaran dan tidak tahu mengenai hak-hak mereka sebagai rakyat didalam sebuah Negara yang merdeka dan berdaulat.

Apabila rakyat menjerit mengatakan bahawa PDRM rasuah, berlagak seperti samseng, melakukan peras ugut, ganas dan sebagainya sudah pasti PDRM melenting. Namun sekiranya kita bersikap terbuka dan berlapang dada, saya pasti mereka ada asas yang kuat untuk bersikap seperti itu. Janganlah cepat melatah. Sebaliknya ambillah semua rungutan, komen dan teguran daripada rakyat itu sebagai cermin untuk menilai diri dalam proses transformasi untuk sebuah organisasi yang lebih dihormati dan disegani dimasa yang akan dating. Dalam sebuah Negara yang mengamalkan system Demokrasi seharusnya tidak ada satu pun organisasi dan institusi yang kebal dari sebarang komen dan teguran.

Ingatlah, rakyat hari ini semakin celik dan pandai berfikir. Layanilah mereka dengan jiwa yang besar. Contohilah pimpinan Negara iaitu Dato Seri Najib Tun Razak. Beliau sentiasa kelihatan tenang, ramah, ceria dan bertenaga. Beliau berupaya memperagakan diri beliau dengan gaya yang cukup menarik dan menawan apabila berhadapan dengan media dan sewaktu tampil didepan rakyat. Tutur kata dan bahasa yang digunakan cukup menyenangkan. Beliau sentiasa berada dibawah kawalan diri yang cukup baik walaupun kita semua tahu bahawa beliau sedang diuji dengan cabaran yang cukup besar dalam semua dimensi.

Jangan dicabar kesabaran rakyat. Dalam system Demokrasi kuasa rakyat menentukan segalanya. Apalah sangat kuasa yang ada pada PDRM jika dibandingkan dengan kuasa rakyat. PDRM hanyalah sebuah agensi kerajaan. PDRM hanya salah satu agensi dibawah kerajaan yang dipilih oleh rakyat yang pertanggung-jawabkan untuk menguatkuasakan undang-undang dengan tugas hakiki untuk melakukan pencegahan jenayah.

PDRM bukan kerajaan. Hanya merupakan salah sebuah agensi yang melaksanakan dasar-dasar kerajaan dan mendokong hala tuju yang sudah ditentukan oleh kerajaan. PDRM harus lebih bersikap terbuka dalam menerima kritikan dan teguran dari semua pihak terutamanya pemimpin-pemimpin kerajaan. Ini bagi mempastikan PDRM sentiasa berada pada landasannya yang sebenar dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya dan tidak menyalahgunakan kuasa yang sudah diamanahkan kepada mereka.